Evaluation methods and case study of regional ecological carrying capacity for early-warning
Weihua XU, Yanying YANG, Lu ZHANG, Yi XIAO, Xiaoke WANG, Zhiyun OUYANG
PROGRESS IN GEOGRAPHY . 2017, (3): 306 -312 .  DOI: 10.18306/dlkxjz.2017.03.005