Method and application of cause analysis for early-warning of resource and environmental system overloading
Yong XU, Xuefei ZHANG, Kan ZHOU, Chuansheng WANG, Xiaoren XU
PROGRESS IN GEOGRAPHY . 2017, (3): 277 -285 .  DOI: 10.18306/dlkxjz.2017.03.002