Parameterization and system dynamics modeling of regional population regulation policies in the Beijing-Tianjin-Hebei region
Xiaoqian LIU, Ting MA, Tao PEI, Xiangdong WANG, Yunyan DU, Chuanjie XIE
PROGRESS IN GEOGRAPHY . 2017, (1): 34 -45 .  DOI: 10.18306/dlkxjz.2017.01.004