A review of research on vulnerability to storm surges
Xianwu SHI, Zhixing GUO, Yao ZHANG, Jiayi FANG, Kejia HU, Qinzheng LIU
PROGRESS IN GEOGRAPHY . 2016, (7): 889 -897 .  DOI: 10.18306/dlkxjz.2016.07.010