Application standard of questionnaire survey in tourism research
Zhihua ZHANG, Jinhe ZHANG, Zehua LIU, Yi ZHENG, Man YANG
PROGRESS IN GEOGRAPHY . 2016, (3): 368 -375 .  DOI: 10.18306/dlkxjz.2016.03.011