Flood depth-damage curves for urban properties considering disaster prevention and mitigation capabilities: Evidence from Lizhong Town, Lixiahe region, China
Xianhua WU, Lei ZHOU, Ge GAO, Zhonghui JI, Ji GUO
PROGRESS IN GEOGRAPHY . 2016, (2): 223 -231 .  DOI: 10.18306/dlkxjz.2016.02.009