Satisfaction evaluation of living environment and influencing factors in the Bohai Rim area
Yunxiao DANG, Jianhui YU, Wenzhong ZHANG, YeJin LI, Li CHEN, Dongsheng ZHAN
PROGRESS IN GEOGRAPHY . 2016, (2): 184 -194 .  DOI: 10.18306/dlkxjz.2016.02.005