The evolution course and mechanism of the port system along the Yangtze River
Youhui CAO, Ziran JIANG, Huan CHEN, Wei WU, Shuangbo LIANG
PROGRESS IN GEOGRAPHY . 2015, (11): 1430 -1440 .  DOI: 10.18306/dlkxjz.2015.11.010