Spatiotemporal patterns of droughts based on SWAT model for the Weihe River Basin
Anzhou ZHAO, Xianfeng LIU, Xiufang ZHU, Yaozhong PAN, Yizhan LI
PROGRESS IN GEOGRAPHY . 2015, (9): 1156 -1166 .  DOI: 10.18306/dlkxjz.2015.09.008