Supergene geochemical elements of swampy basin in the subtropical monsoon region: a case study of Dingnan Dahu in Jiangxi Province
Zhiqiang WEI, Wei ZHONG, Yongqiang CHEN, Lingling TAN
PROGRESS IN GEOGRAPHY . 2015, (7): 909 -917 .  DOI: 10.18306/dlkxjz.2015.07.012