Cropland extraction using SAR time series image
Lishan ZHONG, Manchun LI, Yang WU, Nan XIA, Liang CHENG
PROGRESS IN GEOGRAPHY . 2015, (7): 830 -839 .  DOI: 10.18306/dlkxjz.2015.07.005