A review of social spatial segregation measurements
Enming SHI, Wangbao LIU, Yiyao TANG
PROGRESS IN GEOGRAPHY . 2015, (7): 818 -829 .  DOI: 10.18306/dlkxjz.2015.07.004