Methods for reconstructing historical cropland spatial distribution of the Yellow River-Huangshui River valley in Tibetan Plateau
Jing LUO, Qiong CHEN, Fenggui LIU, Yili ZHANG, Qiang ZHOU
PROGRESS IN GEOGRAPHY . 2015, (2): 207 .  DOI: 10.11820/dlkxjz.2015.02.009