Rasterizing cropland data and accuracy comparison in Jiangsu and Anhui Provinces in the Mid-Qing Dynasty
YUAN Cun, YE Yu, FANG Xiuqi
PROGRESS IN GEOGRAPHY . 2015, (1): 83 -91 .  DOI: 10.11820/dlkxjz.2015.01.010