Progress in soundscape studies from the perspective of cultural geography
LIU Aili, LIU Fucheng, DENG Zhiyong, LIU Min, YAO Changhong
PROGRESS IN GEOGRAPHY . 2014, (11): 1452 -1461 .  DOI: 10.11820/dlkxjz.2014.11.003