Land surface pattern study under the framework of Future Earth
WU Shaohong, ZHAO Yan, TANG Qiuhong, ZHENG Jingyun, GAO Jiangbo, LIANG Tao, GE Quansheng
PROGRESS IN GEOGRAPHY . 2015, (1): 10 -17 .  DOI: 10.11820/dlkxjz.2015.01.002