Spatial temporal characteristics of development efficiencies for urban tourism:a case study of three urban agglomerations in the Bohai Rim
LI Rui, GUO Qian, HE Ji, WU Dianting, YIN Hongmei, YE Qian
PROGRESS IN GEOGRAPHY . 2014, (6): 773 -785 .  DOI: 10.11820/dlkxjz.2014.06.006