Snow cover area changes in the Yurungkax River Basin of West Kunlun Mountains during 2000-2013 using MODIS data
YAN Wei, LIU Jingshi, LUO Guangming, DONG Kepeng, LU Wei, DU Xinhao
PROGRESS IN GEOGRAPHY . 2014, (3): 315 -325 .  DOI: 10.11820/dlkxjz.2014.03.003