Influencing factors of land price in Nanjing Proper during 2001-2010
GAO Jinlong, CHEN Jianglong, SU Xi
PROGRESS IN GEOGRAPHY . 2014, (2): 211 -221 .  DOI: 10.11820/dlkxjz.2014.02.007