Grain-size features of Quaternary red earth in Dongting Lake Area and their paleoenvironmental significance
ZHU Lidong, GU Xiji, YE Wei, LI Fengquan, JIN Lidan, CHEN Qu, ZHAN Wenjuan, LIU Mingyu
PROGRESS IN GEOGRAPHY . 2014, (1): 13 -22 .  DOI: 10.11820/dlkxjz.2014.01.002