Evaluation of road transport efficiency in China during 1997-2010 based on SBM-Undesirable model
YANG Liangjie, WU Wei, SU Qin, JIANG Xiaowei, WEI Yunlong
PROGRESS IN GEOGRAPHY . 2013, (11): 1602 -1611 .  DOI: 10.11820/dlkxjz.2013.11.003