Trend and hot topics of medical geography
QI Lanlan, ZHOU Suhong, YAN Xiaopei, GU Jie
PROGRESS IN GEOGRAPHY . 2013, (8): 1276 -1285 .  DOI: 10.11820/dlkxjz.2013.08.011