Spatial characteristics of residents’outings and carbon emissions in Urumqi City
SHI Tiange, ZHANG Xiaolei, DU Hongru, ZHANG Wenbiao, SHI Hui
PROGRESS IN GEOGRAPHY . 2013, (6): 897 -905 .  DOI: 10.11820/dlkxjz.2013.06.006