Evaluation for Regional Ecological Sustainability Based on PSR Model: Conceptual Framework
PENG Jian, WU Jiansheng, PAN Yajing, HAN Yinan
PROGRESS IN GEOGRAPHY . 2012, (7): 933 -940 .  DOI: 10.11820/dlkxjz.2012.07.012