Surface humidity index and the impacting climatic factors in Hedong region of Gansu province
ZHAO Yifei, ZHANG Bo, ZHANG Duoyong, ZHANG Jianxiang, HE Xuqiang, SUN Liwei
PROGRESS IN GEOGRAPHY . 2013, (1): 95 -104 .  DOI: 10.11820/dlkxjz.2013.01.010