Basin Level Water Balance Analysis Study Based on Distr ibuted Hydrological Model ———Case Study in the Haihe River Basin
ZHU Xinjun, WANG Zhonggen, XIA Jun, YU Lei
PROGRESS IN GEOGRAPHY . 2008, (4): 23 -27 .  DOI: 10.11820/dlkxjz.2008.04.004