Change of Regional Urban Land Intensive Use and Analyses on Influential Factor s
CAO Yingui,YUAN Chun,WANG Jing,ZHENG Xinqin,ZHOU Wei,QIAN Mingjie
PROGRESS IN GEOGRAPHY . 2008, (3): 86 -93 .  DOI: 10.11820/dlkxjz.2008.03.013