The Conceptual Fr amework of Water shed Landscape Optimization Concerning Water Environmental Protection
YUE Jun, WANG Yanglin, LI Guicai, WU Jiansheng
PROGRESS IN GEOGRAPHY . 2007, (3): 38 -46 .  DOI: 10.11820/dlkxjz.2007.03.005