Land Use Change of Slope Land in Karst Mountainous Regions, Guizhou Province during 1960-2010
ZHANG Yuehong, AN Yulun, MA Liangrui, LI Xue
PROGRESS IN GEOGRAPHY . 2012, (7): 878 -884 .  DOI: 10.11820/dlkxjz.2012.07.006