Panoramic Location-based Map
ZHOU Chenghu, ZHU Xinyan,WANG Meng, SHI Chuang, OU Yang
PROGRESS IN GEOGRAPHY . 2011, (11): 1331 -1335 .  DOI: 10.11820/dlkxjz.2011.11.001