Respondence of Grassland Soil Respiration to Global Change
FU Gang, SHEN Zhenxi, ZHANG Xianzhou, YU Guirong, HE Yongtao, WU Jianshuang
PROGRESS IN GEOGRAPHY . 2010, (11): 1391 -1399 .  DOI: 10.11820/dlkxjz.2010.11.030