The Temper atur e Sensitivity of Soil Respir ation
LIU Hongsheng, LIU Huajie, WANG Zhiping, XU Ming, HAN Xinguo, LI Linghao
PROGRESS IN GEOGRAPHY . 2008, (4): 51 -60 .  DOI: 10.11820/dlkxjz.2008.04.008