Study on Fractal Model of Regional Urban Pole-Axis System Spatial Structure
MENG Lina1, ZHENG Xinqi1,2, ZHAO Lu1, LI Zhijian1, YANG Xin1
PROGRESS IN GEOGRAPHY . 2009, (6): 944 -951 .  DOI: 10.11820/dlkxjz.2009.06.016