Evaluating method on service quality of seismic emergency shelters based on evacuation behaviors
Jue JI, Xiaolu GAO, Congcong XU, Shixiang XU, Fei TANG
PROGRESS IN GEOGRAPHY . 2017, (8): 965 -973 .  DOI: 10.18306/dlkxjz.2017.08.005