Urban residents’ housing stratification and its driving mechanism in Xiamen City
XIAO Lishan, GUO Qinghai, LI Xinhu
PROGRESS IN GEOGRAPHY . 2013, (12): 1804 -1813 .  DOI: 10.11820/dlkxjz.2013.12.009